Informace o zpracování osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás – společnost Catherine Nail Collection s.r.o.. velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí, proto bychom Vám rádi tímto poskytli podrobné informace především o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, ale i další informace, které by Vás mohli zajímat a které se týkají zpracování osobních údajů.

Pokud by Vám po přečtení tohoto dokumentu bylo cokoli nejasného nebo jste si nebyli něčím jisti, rádi Vám kterýkoliv pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. V těchto případech se na nás můžete obrátit buď telefonicky na +420 602 372 813, e-mailovou adresu info@catherine-nail.cz či přímo písemně na adresu Catherine Nail Collection s.r.o., Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je fyzická osoba nebo společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je pro účely marketingu společnost Catherine Nail Collection s.r.o. IČ 27190081, se sídlem Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle.

CO TO JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAKÉ POJMY JSOU SE ZPRACOVÁNÍM SPOJENÉ?

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá vždy pouze v rozsahu daném účelem zpracování.
Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět. Jedná se o pojmy, které jsou sice definovány v příslušných právních předpisech, přičemž my se je však snažíme pro Vás „přeložit“ do přístupnější a srozumitelnější podoby:
osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.,
subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,
správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele,
zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,
účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje,
oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, například kdy subjekt údajů je klientem správce; zájmy správce stanovené v právních předpisech,
cookies – krátký textový soubor, který navštěvovaná webová stránka odešle do internetového prohlížeče a zaznamená informace o návštěvě dané webové stránky, při další návštěvě webové stránky je procházení navštěvované,
sociodemografická data – jsou data statistického charakteru, například věk, pohlaví, vzdělání,
příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány,
produkt – produkty a služby, které nabízíme

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, jednotlivé produkty a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
Shromažďujeme data o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovovat.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

  • Základní identifikační údaje
    Základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně, například jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud podnikáte, jedná se o IČ a adresu sídla.
  • Kontaktní údaje
    Mezi kontaktní údaje patří, například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa.

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování na základě smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření prodejní smlouvy. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Jednoduše řečeno se jedná o všechny údaje, které jsou v objednávce.
Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.
Zpracování pro účely marketingu
Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu, pokud máme od Vás k tomuto účelu udělený souhlas.
Bližší informace o zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu naleznete v dokumentu Informační memorandum.

PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vaší smlouvy, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pouze k marketingovým účelům, je doba uložení Vašich osobních údajů 2 roky od udělení souhlasu.

ODKUD OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme:

  • přímo od Vás při uzavření a v průběhu trvání smlouvy a plnění smlouvy,
  • z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnila jste například adresu bydliště? Informujte nás, prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistily nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zavoláním na tel.číslo +420 602 372 813, zasláním e-mailu na adresu info@catherine-nail.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu Catherine Nail Collection s.r.o., Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle.

JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?

Zavoláním na tel.číslo +420 602 372 813, zasláním e-mailu na adresu info@catherine-nail.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu Catherine Nail Collection s.r.o., Třída 5.května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle.